Informații Utile

Ce este Acordul de Mediu?
Acordul de mediu este actul care dă dreptul titularului de proiect să realizeze proiectul din punct de vedere al protecției mediului și este necesar pentru obținerea Autorizației de construire.

Acordul de mediu este valabil pe toată durata de realizare a lucrărilor pentru care a fost eliberat.

În cazul în care pe parcursul realizării proiectului se produc modificări importante ale acestuia sau apar elemente noi care nu au fost cunoscute la momentul emiterii acordului, poate fi necesară revizuirea acestuia și în anumite situații chiar refacerea studiului de impact.

La finalizarea lucrărilor de investiții, înainte de punerea în funcțiune a acestora, trebuie depusă solicitarea și obținută Autorizația/Autorizația integrată de mediu.

Cine emite Acordul de Mediu?

Acordurile de mediu pot fi emise de către Agențiile Județene pentru Protecția Mediului (APM), Agențiile Regionale pentru Protecția Mediului (ARPM), Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM), Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării” (pentru proiecte dezvoltate în interiorul Rezervației Biosferei „Delta Dunării”) sau Autoritatea Publică Centrală pentru Protecția Mediului (în prezent Ministerul Mediului și Pădurilor – MMP), în funcție de dimensiunea și localizarea proiectului.

În ce bază se emite Acordul de Mediu?

Principalele acte legislative privind emiterea Acordului de mediu și elaborarea Studiului de impact:

 • OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
 • Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private;
 • Ordinul MAPM 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;
 • Ordinul MAPM 864/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră și de participare a publicului la luarea deciziei.
  Pentru a consulta aceste documente, va rugam vizitați pagina de Resurse, secțiunea Legislație.
Documente necesare obținerii Acordului de Mediu
 • Cerere pentru solicitarea Acordului de mediu;
 • Notificare privind intenția de realizare a proiectului;
 • Memoriul de prezentare;
 • Studiul de impact (Raportul privind impactul asupra mediului);
 • Anunțuri publice.

Pentru activitățile care intră sub incidența prevederilor articolului 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, este necesară parcurgerea procedurii de evaluare adecvată, în cadrul căreia se elaborează Studiul de evaluare adecvată. Conținutul acestui studiu se regăsește în Ghidul metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat de Ordinul nr. 19/2010.

Cine întocmește documentațiile tehnice?

Notificarea și Memoriul de prezentare necesare obținerii Acordului de mediu pot fi elaborate de către proiectant.

Studiul de impact (respectiv Raportul privind impactul asupra mediului) și Studiul de evaluare adecvată se întocmesc numai de persoane fizice sau juridice atestate de Ministerul Mediului și Pădurilor (MMP), independente de titularul proiectului. Aceste persoane pot de asemenea întocmi și celelalte documentații tehnice (Notificarea și Memoriul de prezentare) necesare obținerii Acordului de mediu.

Cât durează elaborarea documentațiilor tehnice?

Elaborarea documentațiilor tehnice prezentate mai sus durează intre 7 și 17 zile lucrătoare, în funcție de locația și complexitatea proiectului și în condițiile punerii la dispoziție de către beneficiar a tuturor documentelor necesare.

Elaborarea Studiului de evaluare adecvată necesită o perioadă mai lungă de timp (chiar și de câteva luni), în funcție de caracteristicile ariei protejate de interes comunitar posibil a fi afectată de implementarea proiectului. Pentru elaborarea acestui studiu sunt necesare activități de teren și studii științifice riguroase.

AUTORIZAŢIA DE MEDIU - procedura de emitere

Reglementările cu privire la procedura de emitere a autorizației de mediu sunt cuprinse în cadrul Ordinului nr. 1.798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu publicată în Monitorul Oficial nr. 808 din 27 noiembrie 2007, care stabilește condițiile de solicitare, de emitere și de revizuire a autorizației de mediu, coroborată cu Ordonanța de urgență nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare.

Cine emite Autorizația de Mediu?

Autoritatea competentă pentru derularea procedurii de emitere a autorizației de mediu (ACPM) este, după caz, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) sau autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului (ATPM).
ATPM este, după caz, agenția regională pentru protecția mediului, agenția județeană pentru protecția mediului sau Administrația Rezervației Biosferei “Delta Dunării”.

Solicitarea și obținerea autorizației de mediu sunt obligatorii atât pentru desfășurarea activităților existente, cât și pentru începerea activităților noi.

Documente necesare obținerii Autorizației de Mediu

La solicitarea unei autorizații de mediu sau, după caz, cu minimum 45 de zile înainte de expirarea unei autorizații de mediu existente, titularul activității este obligat să depună la ACPM un dosar cuprinzând următoarea documentație:

a)  cererea pentru eliberarea autorizației de mediu;

b)  fișa de prezentare și declarație;

c)  dovada că a făcut publică solicitarea prin cel puțin una dintre metodele de informare prevăzute în anexa nr. 3;

d)  planul de situație și planul de încadrare în zona obiectivului;

e)  procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condițiilor impuse prin acordul de mediu întocmit potrivit Ordinului ministrului apelor și protecției mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de emitere a acordului de mediu, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, nota privind stadiul de realizare a programului pentru conformare existent;

f)  formularul de înregistrare, însoțit de documentele specificate de acesta, pentru autorizarea activității grădinilor zoologice, acvariilor publice și centrelor de reabilitare și/sau îngrijire.

Ce sunt fondurile nerambursabile?

Fondurile nerambursabile sunt fondurile puse la dispoziția țărilor membre ale Uniunii Europene care au nevoie de asistență pentru a putea depăși deficiențele cu care se confruntă și care ajută la dezvoltarea competitivității pentru a putea concura cu succes atât pe piața internă, cât și pe cea externă.

 

De reținut:

 • Fondurile nerambursabile acoperă o parte din valoarea totală a proiectului;
  Fondurile nerambursabile se acordă doar după demararea investiției, putând fi solicitat un avans de 10 – 30 % în momentul semnării contractului de finanțare;
 • Este necesar să existe capacitatea financiară a solicitantului pentru a se asigura contribuția proprie;
 • Trebuie identificate surse de finanțare pentru a demara investiția și a se asigura continuitatea activităților proiectului între tranșele de plată.

Linkuri Utile

1

2

4

This entry was posted in . Bookmark the permalink.